”Mitt familjedaghem lägger stor vikt på utevistelse, där vi tillsammans på ett glädjefullt sätt lär oss att ta vara på naturens resurser, vårda vår miljö och där rörelse blir ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten.”

Prioriterade områden:

 •  Skog och natur: Vara ute i skogen/naturen samt vara rädd om dess tillgångar.
 • Kost och motion:  Goda vanor, positiv inställning för kost, hygien och motion
 • Värdegrund: Arbeta kring värdegrunden där alla är lika mycket värda, känna empati och respekt för sig själv och andra.
 • ´Turtagning: Vänta på sin tur och lyssna på andra
 • Lek och avkoppling: Plats för lek och vila

Normer och värden

 • Vara en positiv förebild
 • Se till att alla blir sedda och hörda
 • fasta aktiviteter i vardagen/återkommande aktiviteter
 • ha respekt och visa empati

Utveckling och lärande

 • Samling: Dagliga samlingar, sång, sagor mm.
 • Material: Bra och roligt material skapar nyfikenhet
 • Styrda: planerade aktiviteter
 • Tema
 • Fri lek: Viktigt att det finns plats för fri lek
 • IKT: samspel kring surfplatta där språk och matematik ligger i focus

Barns inflytande

Barnen har stort inflytande i verksamheten genom barnråd där deras tankar tas tillvara. En dag i veckan har vi någor som vi kallar barnens val där de tillsammans bestämmer dagens aktivitet. En dag i månaden har vo sk. barnråd där deras ideer, tankar, önskemål tas tillvara.

Föräldrasamverkan

Viktigt att föräldrarna känner sig trygga när de lämnar sina barn.
Daglig kontakt, samtal runt hur dagen har varit.
Föräldramöten, föräldraråd, föräldraaktiviteter och Utvecklingssamtal.

Kontakta mig vid frågor: sari@soloskur.se